ISLAAM is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Er zijn twee soorten van overgave

 1 . Verplichte overgave

    Zoals de overgave van de zon, maan, zeeën, planten, dieren enz. Zelfs iemands hartslag heeft geen keus dan het gehoorzamen van

    de Wetten van ALLAH swt.

 2 . Vrijwillige overgave 

    Dit soort overgave heeft te maken met het verrichten van geboden en het laten van verboden, met de bedoeling ALLAH swt te  

    gehoorzamen.

    ISLAAM is de natuurlijke wijze van leven en de religie van de natuur om ons heen, want ieder schepsel prijst ALLAH swt.

 

Wat is een moslim? 

Een moslim is degene die gelooft in de eenheid van ALLAH swt en zich overgeeft aan ZIJN WIL zonder aan HEM deelgenoten toe te kennen.

 

Waar komt de naam moslim vandaan? 

ALLAH swt heeft ons deze naam gegeven. In ZIJN laatste geopenbaarde boek, de Koran staat -volgens het Nederlands vertaling betekend : 

Hij is degene Die jullie moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (in de Koran).

(Soerat al-Hadj: 78)

 

Waarom zou ik moslim moeten zijn?

 Omdat de ISLAAM de enige religie is die door ALLAH wordt geaccepteerd. In de Koran staat:

 En wie een andere godsdienst dan de Islam verlangt; het zal van hem niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

( Soerat Aali cImraan: 3)

 

Wat zijn de zuilen van de Islam?

 De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen):

 1.   1– Het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschappers is.  

Dat wil zeggen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij en dat Hij aanbeden moet worden volgens de Voorschriften die Hij aan de Boodschapper Mohammed heeft geopenbaard.

 

2.   2– Het verrichten van de Salaah. 
Dat wil zeggen het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden op de tijden die daarvoor bepaald zijn.

 

3.   3– Het betalen van de Zakaah.

Dat wil zeggen het geven van een geldbedrag, een hoeveelheid voedsel of een of meer dieren, afhankelijk van het soort bezit dat men heeft, wanneer de hoogte van het bezit Nisaab (het minimum waarover men zakaah moet geven) heeft bereikt en wanneer een hele maanjaar verstreken is over het bezit ervan.

 

4.   4- Het vasten in de maand Ramadan
Dat wil zeggen het vasten van de negende islamitische maand Ramadan voor degene die daartoe in staat is.

5.   5- Het verrichten van de bedevaart naar het Heilige Huis (de heilige moskee in Mekka) voor degene die daartoe in staat is .”

(De vetgedrukte tekst in deze hadith is verhaald door al-Boechari)
 

Wat zijn de zuilen van het geloof?

 

De Profeet heeft gezegd: “Het geloof houdt in dat je gelooft in:

 

1. 1– Allah.  

Dat Hij de Enige,  Ware Godheid is en dat Hij de Schepper is. Hij alleen heeft het recht aanbeden te worden. Zijn Namen, Attributen en Eigenschappen laten zich vergelijken met geen enkel van Zijn schepselen.

 

2. 2- Zijn Engelen

Het zijn schepselen en dienaren  van Allah, geschapen uit licht, die noch mannelijk noch vrouwelijk zijn en die Hem gehoorzamen in alles wat Hij hen beveelt.

 

3. 3– Zijn geopenbaarde Boeken

Het gaat om alle boeken die Allah aan Zijn Boodschappers heeft geopenbaard, inclusief de Thora, de Bijbel, de Psalmen en de Koran … De Koran is een bevestiging en een getuige over de voorgaande Boeken, tevens domineert Hij over deze boeken.

 

4. 4– Zijn Boodschappers

Het zijn door Allah verkoren mensen die de Openbaring van Allah aan de mensheid overbrachten; de eerste was Noach en de laatste was Mohammed (vrede zij met hem).

 

5. 5– De Laatste Dag
Dit is de Dag des Oordeels, de Dag der Opstanding en de dag waarop de schepselen de verantwoording zullen afleggen voor hun daden.

 

6. 6– Het geloven in de (Goddelijke) voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan.
Dit betekent dat alles wat zich in de schepping voordoet met Kennis, Wil en Kracht van Allah geschiedt. De dienaren dienen zich te berusten in alles wat Allah voor hen heeft bepaald.

 

Waarom heeft Allah ons geschapen?

 

Allah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden. In de Koran vertelt Allah wat als volgt vertaald kan worden:

 

En Ik heb de Djinns en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

 

Wat is aanbidding?

 

Aanbidding (in het Arabisch cIbaadah) is een allesomvattende term voor alle handelingen en uitspraken waar Allah van houdt en die Hij heeft voorgeschreven, zoals het gebed, het lezen van de Koran, het geven van vrijwillige aalmoezen enz.

 

Hoe aanbidden wij Allah?

 

Wij aanbidden Allah op de manier waarop Hij en Zijn Boodschapper ons hebben opgedragen dit te doen. In de Koran staat:

 

O jullie die geloven! Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig.

(Soerat Moehammed: 33)

 

Waarom stuurde Allah profeten?

 

Allah zond profeten naar de mensen om hen uit te nodigen tot de aanbidding van de Ene Ware God, Allah en om het aanbidden van deelgenoten (afgoden) te verwerpen. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

 

En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en vermijd at-Taaghoet (de Satan en alles wat buiten Allah wordt aanbeden)

(Soerat an-Nahl: 36)

 

Wat is Tawhied?

 

Tawhied is het geloven in de Eenheid van de enige Ware God, de Enige Ware Heer, de Schepper, de Onderhouder, en het erin geloven dat niemand en niets wordt terecht aanbeden, behalve Hij. Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

 

En jullie god is één (God). Er is geen god dan Hij, de Erbarmer , de Meest Barmhartige.

(Soerat al-Baqarah: 163)

 

Tevens houdt het in de bevestiging van alle Namen en alle Eigenschappen van Allah waarmee Hij Zichzelf heeft beschreven en waarmee de Profeet Hem heeft beschreven, zonder vergelijking met enige schepsel en zonder hoedanigheid (hoe Allah, een Naam of een Eigenschap van Hem in werkelijkheid is). Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden:

Niets gelijkt op Hem. En Hij is de Alhorende, de Alziende.

(Soerat ash-Shoeraa: 11)